Učivo

Mix z českého jazyka 

Oxymoron - spojení dvoj jevů, které se vylučují
Metafora - Přenesení významu slov na základě podobnosti 
Metonymie - Přenášení významu na základě souvislosti 
Personifikace - Zosobnění
Eufenismus - zjemnění, zeslabení významu
Epizeuxis - opakování slov za sebou 
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 6

Jaký užívá tato věta jazykový prostředek?
Já u pramene jsem a žízní hynu.